vydírání, únos, , zbraně, sebeobrana, střelba, policie,

Změna legislativy a s tím související postup Policie ČR. 

Dnem 30. ledna 2021 nabývá účinnosti novela zákona o zbraních (zákon č. 13/2021 Sb.), kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „novela zákona o zbraních“). Jelikož se tato problematika může týkat tisíců osob v České republice, tak níže předkládáme základní body, které jsou z pohledu veřejnosti důležité k seznámení:

Ředitel Služby pro zbraně a bezpečnostní materiál PČR plk. Milan Prchal k tomu uvádí: “Cílem novely je především zajištění implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní, nicméně obsahuje i značné množství novelizačních bodů nad rámec implementace uvedené směrnice. K zásadním novelizačním bodům patří zejména nové kategorie zbraní A-I a C‑I, nová právní úprava ve vztahu k tzv. nadlimitním zásobníkům, nové hlavní části zbraně, úplné zrušení zakázaných doplňků zbraní či ničení zbraní téměř výhradně státem.”

Zbraně kategorie A-I
 • zbraně samočinné, u nichž došlo k úpravě na samonabíjecí palné zbraně (doposud kategorie B),
 • zbraně samonabíjecí pro střelivo se středovým zápalem, do kterých je vložen příslušný nadlimitní zásobník; nadlimitním zásobníkem se rozumí zásobník nebo sestava nábojové schránky s kapacitou více než 20 nábojů pro krátkou zbraň nebo více než 10 nábojů pro dlouhou zbraň (doposud zákon neřešil),
 • plynové a expanzní zbraně nedovoleného výrobního provedení (doposud kategorie A)
 • střelivo pro krátké kulové palné zbraně se střelou šokovou nebo střelou určenou ke zvýšení ranivého účinku (doposud kategorie A).
 • Zbraně kategorie A-I lze nabývat do vlastnictví, držet nebo nosit pouze na základě výjimky; obdobně lze nabývat i nadlimitní zásobníky. Policie udělí výjimku, pokud to neodporuje veřejnému pořádku, držiteli zbrojního průkazu nebo zbrojní licence příslušné skupiny, který k tomu má zvláštní důvod podle zákona o zbraních.
 • Oprávněný držitel zbraně, která je nově zařazena mezi zbraně kategorie A-I (typicky samonabíjecí zbraně předělané ze samočinných), je i nadále považován za oprávněného držitele zbraně – není třeba dodatečně žádat o udělení výjimky.
Zbraně kategorie C-I
 • zbraně kategorie A, A-I, B nebo C, které byly znehodnoceny v souladu s přímo použitelným předpisem EU (doposud kategorie D),
 • expanzní zbraně dovoleného výrobního provedení (doposud kategorie D),
 • jednoranové nebo dvouranové zbraně palné zbraně určené pro dělené střelivo (doposud převážně kategorie D),
 • palné zbraně na náboje typu Flobert, náboje ráže 4 mm M20 nebo srovnatelné střelivo určené pro výcvik ve střelbě (doposud kategorie C nebo D podle úsťové energie střely),
 • plynové zbraně s ráží vyšší než 6,35 mm, nejde-li o paintballové zbraně (doposud kategorie C nebo D podle úsťové energie střely),
 • palné zbraně pro soupeřský systém výcviku (pro střelivo SIMUNITION) s úsťovou energií střely nejvýše 20 J (doposud převážně kategorie B),
 • signální zbraně pro použití signálních nábojů nejvýše ráže 16 mm (dosud zákon neřešil),
 • elektrický zneschopňující prostředek založený na principu střelné zbraně (taser – doposud kategorie A).
 • Zbraně kategorie C-I může nabývat do vlastnictví, držet a nosit fyzická osoba, která je starší 18 let, plně svéprávná a má místo pobytu na území ČR, nebo právnická osoba s místem podnikání na území ČR. K nákupu, držení či nošení zbraně kategorie C-I tedy není potřeba zbrojní průkaz.
 • Zbraně kategorie C-I se neregistrují (nevydává se průkaz zbraně), držitelé zbraní kategorie C-I mají pouze povinnost ohlásit nabytí vlastnictví nebo převod vlastnictví ke zbrani kategorie C-I; ohlášení je bezplatné.
 • Zbraně, které podle novely zákona o zbraních odpovídají zbraním kategorie C-I, avšak byly uvedeny na trh před nabytím účinnosti této novely jako zbraně kategorie D, se nadále považují za zbraně kategorie D.

Úplné zrušení zakázaných doplňků zbraní. Zaměřovače zbraní konstruované na principu noktovizorů již zákon o zbraních vůbec neřeší, tlumiče hluku výstřelu nově zařazeny mezi zbraně kategorie C, resp. mezi hlavní části zbraně.

 • Zbraň s nasazeným nebo jinak instalovaným tlumičem hluku výstřelu může nosit pouze držitel zbrojního průkazu skupiny B, C nebo D a pouze na střelnici nebo v místech, kde je k tomu oprávněn podle zvláštního právního předpisu.

K hlavním částem zbraně nově patří horní a dolní část děleného pouzdra závěru, závorník, nosič závorníku a již zmíněný tlumič hluku výstřelu.

Zničení zbraně lze provést téměř výhradně formou úředního zničení, k jehož provedení je oprávněn pouze stát.

 • Zbraň nebo střelivo se k úřednímu zničení předávají i přijímají bezplatně.

Platnost zbrojních průkazů nadále zůstává na 10 let s tím, že příslušný útvar policie prověří nejméně jednou za 5 let, že držitel zbrojního průkazu splňuje podmínky podle § 18 odst. 1 písm. a), c), f) a g) zákona o zbraních (místo pobytu na území ČR, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost a spolehlivost).

Žádosti o udělení výjimky na zbraň kategorie A-I a o vydání povolení na zbraň kategorie B podané elektronicky se zaručenou identitou jsou osvobozeny od správního poplatku.

Součástí novely zákona o zbraních je dále zánik trestnosti nedovoleného ozbrojování, tzv. “zbraňová amnestie”. “Tato zbraňová amnestie, která bude probíhat v období od 30. ledna do 31. července 2021, dává všem osobám možnost beztrestného odevzdání ilegálně držené zbraně nebo střeliva kterémukoli útvaru Policie ČR s tím, že pokud nebude prokázáno, že zbraň nebo střelivo byly použity ke spáchání trestného činu, či zbraň není evidována jako pohřešovaná, je osoba, která zbraň odevzdala, oprávněna požádat o vydání příslušných dokladů opravňujících k nabytí vlastnictví, držení či nošení této zbraně nebo střeliva anebo je přenechat do vlastnictví státu” doplňuje plk. Milan Prchal.

V minulosti proběhla zbraňová amnestie již čtyřikrát, přičemž při té poslední v roce 2014 bylo odevzdáno celkem 5 877 zbraní a 484 744 ks střeliva.

V souvislosti s uvedenou zbraňovou amnestií upozorňujeme, že zánik trestnosti nedovoleného ozbrojování se vztahuje toliko na zbraně nebo střelivo, nikoli na munici či výbušniny. V případě nálezu munice, výbušniny nebo výbušného předmětu (granáty, miny, rozbušky apod.) důrazně apelujeme na nálezce, aby s těmito předměty v žádném případě nemanipuloval (a už vůbec je nenosil na policii) a neprodleně zavolal na linku 158.

Zdroj: Policie ČR


,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře