Obce mohou získat zdarma nepotřebný státní majetek
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) se účastnil krajských setkání Svazu měst a obcí, kde prezentoval možnosti převodu nepotřebných státních nemovitostí. Pro obce je prospěšné některé nepotřebné státní nemovitosti získat, protože jim umožní nové investice ve prospěch občanů a případně pomůžou narovnat chyby ve vlastnických vztazích z dávné minulosti. ÚZSVM bezúplatně převedl jen v letech 2016–2019 na samosprávy celkem 10 835 nemovitostí v účetní hodnotě 912 431 747 Kč.

ÚZSVM se dlouhodobě snaží maximálně vyhovět žádostem obcí a krajů o státní nemovitosti, které by samosprávy rády využily pro rozvoj. V minulém roce od ÚZSVM obce a kraje získaly celkem bezúplatně 2 406 nemovitostí v hodnotě více než 161 milionů korun a kraje 932 nemovitostí v hodnotě přes 76 milionu korun. Vždy je ale potřeba dodržet pravidla daná zákonem i dalšími předpisy,“ řekla generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu.

Na setkáních byl pro zájemce k dispozici aktuální metodický pokyn Ministerstva financí a informační materiál, který ÚZSVM vytvořil ve spolupráci s Ministerstvem financí. Přehledná brožura seznamuje představitele obcí s problematikou hospodaření s nepotřebným státním majetkem a detailně popisuje způsoby, jakými mohou samosprávy o tento majetek zažádat. Oba dokumenty jsou dostupné zde: https://www.uzsvm.cz/informace-krajum-a-obcim.

Postup se kromě zákona řídí také vyhláškou a metodikou Ministerstva financí, s nimiž byli zástupci obcí seznámeni. Tyto dokumenty uvádějí, že bezúplatný převod je možný například tehdy, pokud obec v žádosti doloží také proveditelnost veřejného zájmu z hlediska věcného, finančního a časového. Zároveň se vždy posuzuje mimo jiné i to, zda nelze k deklarovanému veřejně prospěšnému účelu využít i jinou stávající nemovitost, která se již ve vlastnictví obce nachází.

Zákon o majetku státu při převodu nepotřebného státního majetku preferuje postup formou transparentního výběrového řízení nebo veřejné dražby. Jiné způsoby nakládání s majetkem jsou možné pouze, dojde-li ke splnění a doložení předepsaných podmínek. Jednou z nich je z pohledu státu veřejný zájem svědčící pro bezúplatný převod, případně hospodárnost takového převodu v porovnání s jinými variantami nakládání. Bezúplatný převod ve veřejném zájmu je možný tehdy, pokud obec v žádosti mimo jiné prokáže, že je oprávněna realizovat veřejně prospěšnou stavbu a doloží proveditelnost svého záměru z hlediska věcného, finančního a časového. Zároveň se vždy posuzuje i to, zda nelze k deklarovanému veřejně prospěšnému účelu využít stávající nemovitost, která se již ve vlastnictví obce nachází. Bezúplatným převodem nesmí být porušeny právní předpisy o veřejné podpoře. Naplnění konkrétního veřejného zájmu se zásadně zajišťuje sjednáním adekvátních smluvní závazků.

Nepotřebný státní majetek mohou obce získat od ÚZSVM také prostřednictvím přímého prodeje.

Například státní pozemek, na němž stojí stavba vlastněná obcí, je zpravidla nabídnut přednostně k odkoupení právě obci. Další možností je účast ve výběrovém řízení s aukcí či výběrovém řízení elektronickou formou, přičemž maximální uvažovaná částka uvedená v usnesení zastupitelstva může být podle zákona dočasně znepřístupněna, tudíž odpadá častá obava obcí, že jsou v soutěžích znevýhodněny oproti ostatním zájemcům. Rovněž mohou zastupitelstva obce svěřit otázku nabytí nemovitosti zcela nebo zčásti radě obce či starostovi. Zastupitelstvo tedy rozhodne o úmyslu nabýt konkrétní majetek, avšak další rozhodování deleguje na radu nebo starostu. Není nutné, aby zastupitelstvo stanovilo přesnou výši nejvyššího podání v dražbě, maximální nabízenou kupní cenu, apod. Obce se již v současné době elektronických aukcí nemovitostí aktivně účastní.

V případě, že mají obce zájem o nepotřebný majetek státu, mohou najít informace na webových stránkách www.uzsvm.cz. Zde naleznou i veškeré nemovitosti, s nimiž ÚZSVM hospodaří včetně vyznačení, zda je nemovitost pro ÚZSVM potřebná. Všechny aktuálně k převodu zpracovávané nabídky nepotřebného majetku jsou pak zveřejněny prostřednictvím aplikace www.nabidkamajetku.cz.

Aplikace obsahuje tři hlavní oblasti: Nabídky pro státní instituce, Nabídky připravované a Nabídky pro veřejnost. V Nabídkách pro státní instituce je majetek určený v první fázi pro využití organizačními složkami státu a státními organizacemi. V záložce Nabídky připravované je majetek, o který státní instituce neprojevily zájem a u kterého lze očekávat, že bude k prodeji nabízen v budoucnu a zájemci včetně samospráv se tak mohou na podání nabídky déle připravit. V záložce Nabídky pro veřejnost je možné nalézt všechny nabídky majetku, které jsou určeny k prodeji veřejnosti. Samostatnou záložku tvoří Elektronické aukce (tj. výběrová řízení elektronickou formou), kde je možné přímo on-line přihazovat do probíhajících elektronických aukcí. V záložce Jiné formy prodeje a pronájmy je možné nalézt jak majetek prodávaný formou dražby nebo ve výběrovém řízení s fyzickou aukcí, tak majetek nabízený k pronájmu či propachtování.

ÚZSVM se snaží maximálně pomáhat obcím a krajům v oblasti získávání státních nemovitostí, musí však přitom dodržovat podmínky stanovené zákonem, metodikou a stanovisky Ministerstva financí.

Letos ÚZSVM například převedl na obce na Teplicku celkem dvanáct pozemků o celkové výměře 9 961 m² a v účetní hodnotě 1 178 221 Kč či Královehradeckému kraji dva pozemky v Novém Bydžově o celkové výměře 23 882 m² a v účetní hodnotě 5 078 309 Kč.

Zdroj: ÚZSVM.cz

 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře