Okamura lhal, Okamura se omluvil Maďarsku za vyjádření Adamové, Hnutí SPD dál povede Tomio Okamura, Svoboda a přímá demokracie v podání SPD

Místopředsedu pražské SPD Roberta Vašíčka vyloučili jeho spolustraníci z hnutí. Vytýkají mu překročení pravomocí a zneužití databáze členů.

Robert Vašíček se ke svému vyloučení z SPD vyjádřil na svém facebookovém profilu.

“V zoufalství nad soustavným porušováním Stanov hnutí SPD jsem odeslal satirický e-mail, kde jsem udělil předsedovi Novákovi neexistující napomenutí místopředsedy, abych poukázal na jeho šikanu členské základny.” píše Robert Vašíček.

Vážení členové, kolegové, milý Tomio,

včera (31. března 2021) jsem byl vyloučen z hnutí SPD, prosím, abyste si u mého jména opravili stranickou příslušnost na nezávislý. Byl jsem vyloučen proto, že jsem požadoval dodržování Stanov a stranické demokracie, což jsou právě Stanovy. Byl jsem vyloučen za dodržování Stanov, protože v této straně nejsou lidé, kteří by je chtěli dodržovat a jde tu pouze o mocenský boj.

Tajemník SPD Marcela Zýchová mě požádala, abych do pravomocného rozhodnutí jménem hnutí SPD nevystupoval a s nikým nejednal. To se dá velmi těžko splnit, když jsem předsedou jediného zastupitelského klubu, který v Praze hnutí SPD získalo v komunálních volbách 2018 a nejpozději 15. dubna 2021 máme řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 11. Proto jsem v souladu s požadavkem hnutí SPD dnes vystoupil z klubu SPD Praha 11, který tímto krokem zaniká. Nyní již tedy nijak nevystupuji jménem hnutí SPD v souladu s vaším požadavkem. Mou rezignaci na členství v klubu SPD Praha 11 jsem dne 1. 4. 2021 dle jednacího řádu našeho zastupitelstva doručil starostovi MČ Praha 11, panu Jiřímu Dohnalovi. Upozorňuji, že tím zaniká jediný ve volbách zvolený politický orgán hnutí SPD v hlavním městě Praze. Nebylo to mé rozhodnutí, nýbrž požadavek hnutí SPD, abych již jménem hnutí nevystupoval a tomu v plné míře s okamžitou platností vyhovuji. 

Odmítám podat odvolání proti vyloučení, protože dosud neustále docházelo k porušování Stanov a tedy moje odvolání by legitimizovalo další soustavné porušování Stanov a práv členů hnutí SPD. 

Žádám také o zaslání členského příspěvku pro rok 2021, který jsem vám zaslal ve výši 300,- Kč na účet 2100839101/2010, variabilní symbol  1746, zaúčtováno dne 30. 3. 2021 se zprávou pro příjemce: Členský příspěvek člena SPD pro rok 2021, jméno Robert Vašíček, nar. 3.9.1979. Považuji jeho zaplacení za neoprávněné obohacení hnutí SPD, protože již nejsem jeho členem, ani jej nehodlám dále podporovat a nesouhlasím s jeho politikou a chováním k vlastním členům. Poplatek vraťte neprodleně na účet 1002680016/3030, vedený na jméno Robert Vašíček u společnost Airbank, a. s. 

Předpokládám, že nyní dojde k mé veřejné dehonestaci ze strany hnutí SPD a proto činím tuto veřejnou zpověď před členy, abyste znali můj postoj k celé kauze. 

Byl jsem dne 31. 3. 2021 Předsednictvem hnutí SPD vyloučen za porušení čl. IV. odst. 3. písm. b, přičemž jsem podle Předsednictva SPD svým jednáním naplnil čl. 4, odst. 4, písm. a.) Stanov hnutí SPD. Co říkají Stanovy hnutí SPD v těchto bodech? porušení čl. IV. odst. 3. písm. b říká: člen a čekatel jsou povinni řídit se Stanovami a vnitřními předpisy Hnutí, dále  čl. 4, odst. 4, písm. a.) říká: člen může být z Hnutí vyloučen, jestliže porušil Stanovy. 

Ve svém dopise píšete cituji: “Svým jednáním a to udělením napomenutí panu Vítězslavu Novákovi, jste přesáhl veškeré své kompetence, jelikož udělení napomenutí přísluší pouze Předsedovi, Předsednictvu a předsedovi Regionálního klubu, a to v souladu s čl. 4, odst. 12 Stanov. Jelikož jste neměl jakékoliv oprávnění udělovat napomenutí či jinou sankci vůči jakémukoliv členovi hnutí SPD, porušil jste tak, jak je uvedeno výše ustanovení čl. 4 odst. 4 písm. a) Stanov, kdy jste svým jednáním jednoznačně porušil Stanovy hnutí SPD.” Vycházíte přitom z mého satirického dopisu, kterým jsem žádal o nápravu porušování Stanov ze strany předsedy Regionálního klubu Praha Vítězslava Nováka, který si dlouhodobě neplní své povinnosti vůči členům, zastrašuje je, požaduje po nich v rozporu se Stanovami vrácení členské legitimace, pokud členové nesouhlasí s nominací pana Jana Čížka na lídra kandidátní listiny SPD Praha pro volby do Poslanecké sněmovny na podzim 2021. 

Reagoval jsem svým dopisem na soustavné porušování Stanov ze strany členů Předsednictva Regionálního klubu SPD Praha Nováka a Čížka za tichého souhlasu Rozhodčí komise SPD a také Předsednictva SPD ve složení Tomio Okamura, Radim Fiala, Radovan Vích, Josef Holík a Radek Rozvoral, kteří svou pasivitou ke třem desítkám stížností členů SPD Praha v průběhu posledních dvou let přispívají v soustavnému porušování Stanov a členských práv členů hnutí SPD a napřímo je kryjí a sami Stanovy porušují, protože neučinili nic, aby prošetřili naše dlouholeté stížnosti. Načež po jediném satirickém e-mailu jsem na objednávku stále nervóznějšího pana Jana Čížka vyloučen poté, co jsem upozornil na jeho napojení na lobbistu Tomáše Hrdličku uvedené ve veřejně dostupném zdroji – číst zde

Rovněž jsem nemohl svým e-mailem porušit Stanovy hnutí SPD, pokud jsem panu Novákovi udělil napomenutí místopředsedy SPD Praha, když žádné takové napomenutí podle Stanov hnutí SPD neexistuje. Sami se ve svém vylučovacím dopise odkazujete na Stanovy, které nemohly být porušeny. Pokud například udělím panu Janu Čížkovi medaili Tomáše Hrdličky za zásluhy o ekonomické tunelování hnutí SPD, nemohu být vyloučen, protože žádná taková medaile neexistuje a pan Jan Čížek skrze společnost Strategic Consulting jistě neobchoduje s hnutím SPD. Promiňte, to byl vtip, naposledy obdržel zakázku za 20 milionů korun na tisk novin Na vlastní oči.

Tomio Okamura ve svém posledním videu na Facebooku tvrdil, že tuto společnost nezná. Udělal jsem s touto společností zkušenost v komunálních volbách 2018, kdy jsem pana Jana Čížka seznámil s nedostatky roznosu volebních novin ze strany České pošty a požádal o vlastní roznos novin do 27 000 schránek na Praze 11. Tomu pan Čížek odmítl vyhovět a tvrdil, že noviny musí roznést Česká pošta. Pošta přitom následně žádné noviny neroznesla. Podvodů ve volební kampani 2018 bylo více a nerad bych nyní zabíhal do detailů, to jsem případně ochoten řešit až v následném soudním sporu.

Robert Vašíček na svém facebookovém profilu dále pokračuje a zveřejnil inkriminovaný dopis, který byl důvodem jeho vyloučení

Rád bych vás seznámil přímo se zněním mého dopisu členům a Předsednictvu SPD, za který jsem byl vyloučen:
“Udělení napomenutí Vítězslavu Novákovi, C.SM”

Vážení členové,
vzhledem k tomu, že se Předsednictvo SPD Praha již dva roky řádné neschází (v podstatě od svého zvolení v roce 2019), rozhodl jsem se demokraticky jménem řádně se neusnášejícího Předsednictva SPD Praha udělit napomenutí místopředsedy SPD Praha, kterýžto se musel na tomto napomenutí usnést sám, poněvadž je členem výše zmíněného řádně se neusnášejícího Předsednictva. 

Uděluji našemu členovi a mému kolegovi Vítězslavu Novákovi, C.SM napomenutí za dlouhodobé a vytrvalé hrubé neplnění povinností předsedy SPD Praha vyplývajících z jeho funkce. Potlačuje výkon členských práv členům SPD Praha, požaduje po nich vrácení členské legitimace, zneužívá své funkce k řešení svých mezilidských vztahů, je dlouhodobě nekompetentní k výkonu této funkce a členská základna pod jeho vedením chřadne. Pro rozvoj členské základny je stěžejní udržení a zvětšování počtu členů, což sabotuje skutečností, že nerozeslal členům upomínku povinnosti zaplatit členské příspěvky do konce března 2021. 

To je hlavní a poslední důvod udělit napomenutí místopředsedy panu Vítězslavu Novákovi, C.SM. Pokud nezačne řádně vykonávat jemu svěřený mandát, budu nucen mu na dalším osamoceném jednání udělit důtku místopředsedy SPD Praha. 

Na závěr vyzývám Vítězslava Nováka, C.SM k rozeslání pozvánky na řádné zasedání všech členů Předsednictva SPD Praha včetně hostů z řad předsedů a místopředsedů všech oblastních klubů, abychom řádně projednali způsob nápravy jeho nečinnosti a chyb. 

S pozdravem
Bc. Robert Vašíček

Vašíček dále pokračuje:

Asi o hodinu později mě volali z Deníku N, zda je to pravda. Neměl jsem sílu cokoli zamlčovat a informaci jsem potvrdil. Celý den mě čekala smršť telefonátů od nechápajících členů. Můžete se ptát, proč jsem neodešel sám, když jsem k tomu měl tisíc důvodů. Proč jsem stále zůstával v hnutí SPD, když jsem s ním minimálně dva roky nesouhlasil a dával to uvnitř hnutí velmi hlasitě najevo. 

Cítil jsem závazek ke svým volitelům, k těm, kteří mě zvolili místopředsedou SPD Praha. Nikdy jsem nepochyboval o jejich dobrých srdcích. Byli slabí, očekával jsem, že až přijde větší bitva, snad moje vyloučení, že se ke mně otočí zády a budou se tvářit, že se nic nestalo a že jsme se neznali. Nezazlívejte jim to. Ti, kteří najdou sílu mě podají ruku i bez členské legitimace. A ti slabší z nich také nejsou zlí lidé, prostě jen nemají sílu bojovat za spravedlnost a pravdu. I přes osobní zkušenost.

Co mě vede k této rozsáhlé zpovědi? Jednoznačně touha osvětlit lidem pravdu, ukázat jim, co se v hnutí SPD tři roky dělo. Po mém odchodu už není nikdo, kdo by v sobě našel sílu ukázat lidem pravdu. Odmítl jsem hru na vinu, pokusy o mou dehonestaci. 

Poznal jsem lidi, kteří pro vlastní prospěch najímají do hnutí SPD přesvědčené neonacisty. Poznal jsem lidi, kteří zneužívají práce a nadšení druhých dělat zadarmo na kampani, ačkoli sami hrabou pod sebe ze stranických peněz. Poznal jsem ty, kteří navenek hlásají vlastenectví a pod jeho rouškou počítají bankovky na svém účtu. Poznal jsem ty, kteří lidem slibují přímou demokracii a ve vlastním hnutí nastolili nejtvrdší diktaturu. Poznal jsem ty, kteří se nezastaví před ničím. Jde pouze o peníze.

Tomio, Radime, zklamali jste mě. Honzo a Víťo, nemýlil jsem se ve vás, když jsem o vás neměl vysoké mínění. Nechť je má zpověď varováním pro všechny, kteří by někdy chtěli vstoupit do strany vůdcovského typu. Ať vás to vůbec nenapadne. Stanete se oběťmi vlastní slabosti a přenechání své vůle.

Nikdy jsem neporušil ani slib zastupitele, ani jsem neopustil SPD, když jsem s touto poměrně dost nevýhodnou značkou získal mandát navzdory. Nikdy jsem neopustil své volitele, protože byli slabí a potřebovali mě. Teprve když hnutí SPD  opět na pokyn Honzy Čížka porušilo své stanovy a vyloučilo mě, rozhodl jsem se, že nebudu podávat odvolání.

Nemohu. Bylo by to proti mému přesvědčení. Hnutí SPD už nevěřím dávno. Zůstával jsem kvůli lidem. Ne každý je tak silný jako já. Můj čas se naplnil. Nechci se vracet zpátky. Považuji hnutí SPD za podvod na voliče. Jediné, co pro ně a mé bývalé spolustraníky mohu udělat je, že pravdivě popíšu, co jsem zažil. 

Robert Vašíček místopředseda SPD Praha v letech 2019 – 2021

Zdroj: Facebook – Robert Vašíček

 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře