Letos bylo v Královéhradeckém kraji oseto 165 tisíc hektarů půdy
V Královéhradeckém kraji se letos oselo meziročně více ploch pšenicí ozimou, žitem a ječmenem ozimým, naopak méně pšenicí jarní, ovsem a ječmenem jarním. Vzrostly plochy s luskovinami a slunečnicí, méně ploch se osázelo kukuřicí na zrno, bramborami, cukrovkou technickou a řepkou. Osevní plocha máku se zmenšila o polovinu. Kraj je v České republice druhý největší pěstitel mrkve, petržele, cukrovky technické a květin, třetí v pěstování cibule.

Královéhradecký kraj patří mezi významné zemědělské pěstitele, zejména obilovin, luskovin, okopanin, zeleniny a také květin a okrasných rostlin. Soupis ploch osevů se provádí vždy k 31. květnu daného roku a zjišťuje se jarní produktivní plocha (tj. plocha orné půdy, plocha osevu v ovocných sadech, zahradách a chmelnicích a plocha trvalých travních porostů dočasně rozoraných a využitých pro osev), ze které se ve sledovaném roce očekává sklizeň. Plochy obilovin a luskovin zahrnují pouze plochy určené ke sklizni na zrno; obiloviny určené pro sklizeň v mléčné zralosti nebo do bubnových sušáren jsou uvedeny v obilovinách sklízených na zeleno.

Osevní plochy zjištěné soupisem k 31. 5. 2022 činily v Královéhradeckém kraji celkem 165,3 tis. ha, což je o 946 ha méně než v loňském roce, tj. o 0,6 %. Z celkové oseté plochy v České republice připadá na Královéhradecký kraj 6,7 % a mezi kraji je to 8. místo. 

Výměra obhospodařované zemědělské půdy v Královéhradeckém kraji dosáhla 236,3 tis. ha, tj. 6,7 % z výměry v celé České republice a meziročně se snížila o 1,7 tis. ha. Orná půda představuje necelé tři čtvrtiny této plochy v kraji (166,5 tis. ha, tj. 70,5 %) a její plocha je proti roku 2021 menší o 988 ha. Trvalé travní porosty tvoří 67,6 tis. hektarů, tj. 28,6 % obhospodařované půdy s meziročním poklesem o 575 ha, tj. o 0,8 %. Proti minulému roku je menší plocha ovocných sadů o 74 ha, tj. o 4,0 % a větší výměra zahrad o 28 ha, tj. o 62,3 %. Výměra orné půdy neoseté a úhoru 1 179 ha se zmenšila, a to o 42 ha, tj. o 3,5 % a reprezentuje 0,7 % ze sledované výměry osevní plochy celkem.

Obiloviny jsou pěstovány na 52,8 % osevní plochy v kraji. Nejrozšířenější obilovina pšenice (69,9 % plochy obilovin) zaujímá třetinu osevní plochy kraje. Druhou významnou pěstovanou obilovinou v kraji je ječmen (17,0 % plochy obilovin), který se pěstuje na 9,0 % celkově osetých ploch v kraji. Obilovinami osetá plocha ve výši celkem 87 332 ha je o  5 035 ha, tj. o 6,1 % větší než v roce minulém. Ve srovnání s loňským rokem se zmenšily plochy oseté pšenicí jarní o dvě pětiny, ovsem o jednu pětinu, kukuřicí na zrno o 12,5 % a ječmenem jarním o 8,0 %. U ostatních obilovin došlo naopak ke zvětšení osevních ploch, nejvíce u pšenice ozimé o jednu pětinu, ječmene ozimého o jednu sedminu a u žita o 12,2 % .

Okopaniny byly v letošním roce zasety na 11 603 ha, což je o 540 ha, tj. o 4,4 % méně než vloni. Rozhodující podíl (94,4 %) tvoří cukrovka technická, kterou bylo letos oseto o 443 ha ploch méně než v roce 2021. Na celorepublikovém osevu se náš kraj podílí téměř pětinou (18,8 %) a po kraji Středočeském je druhý největší. Zmenšily se plochy pěstovaných brambor o 16,7 % (celková plocha 596 ha). Ranými bramborami bylo v kraji oseto 21 ha, tj. o čtvrtinu větší plocha než v roce minulém.

Druhou nejvíce pěstovanou skupinou plodin jsou pícniny celkem a bylo jimi oseto 33 361 ha, což je proti loňsku plocha menší o 3 042 ha, tj. o 8,4 %. Rozhodující plodinou je kukuřice na zeleno a siláž (téměř polovina plochy) a vojtěška (téměř pětina plochy).

Technické plodiny zaujímají třetí největší objem osetých ploch v kraji. Letos jimi bylo oseto 27 842 ha, tj. o 7,3 % méně než vloni. Osévalo se zejména olejninami, a to řepkou (tvoří více než tři čtvrtiny těchto ploch) a sójou (9,6 % ploch). Meziročně jsou plochy řepky o 542 ha menší, tj. o 2,4 %. V republikovém srovnání má Královéhradecký kraj významné plochy oseté lnem setým olejným (13,9 %). Osevní plocha máku se oproti loňskému roku zmenšila o polovinu (z 3 579 ha na 1 757 ha letos).   

Pěstováním zeleniny se kraj podílí významným podílem na republikových plochách, zejména mrkve, petržele a cibule. Zelenina konzumní se v kraji letos pěstuje na  955 ha, z toho třetina ploch byla oseta mrkví (326 ha) a další téměř třetina cibulí (288 ha). Z celkových ploch osetých zeleninou na území České republiky se kraj podílí více než třetinou na pěstování mrkve (36,0 %), pětinou na pěstování petržele (19,8 %) a sedminou na pěstování cibule (15,9 %). V roce 2022 se také výrazně zvýšily osevní plochy hrachu, který je v kraji pěstován na 16 ha. V mezikrajském srovnání je Královéhradecký kraj druhý největší pěstitel mrkve a petržele a třetí u cibule.

Významné osevní plochy v kraji zabírají také květiny a okrasné rostliny. Z loňských 43 ha se plochy snížily na letošních 41 ha, což představuje téměř pětinu z celorepublikových ploch a druhou největší plochu mezi kraji po kraji Středočeském.

Zdroj: ČSÚ

, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře