Projektová dokumentace. Co je zapotřebí pro její zpracování

Pro zpracování projektové dokumentace je zapotřebí získat „mnoho dat“. V následujícím textu najdete přehled všeho, co nelze opominout.

Pro zpracování projektové dokumentace jsou zapotřebí podklady a průzkumy vztahující se ke zjištění a hodnocení současného stavu území (zaměření, průzkum geotechnický, hydrogeologický apod.), krajiny (průzkum archeologický, životního prostředí) a případně průzkum existující stavby (stavebně historický, stavebně technický) v jednotlivých fázích životního cyklu stavby.

Pro zahájení projektových prací na návrh domu stavebník musí zabezpečit, případně pověřit projektanta nebo i jinou osobu, podklady a průzkumy pro projektování. Tyto podklady nejsou součástí základních výkonů projektanta a jsou hrazeny zvlášť.

Pro zpracování projektové dokumentace jsou nutné podklady:
 • územní plán, regulační plán;
 • místní vyhlášky, upravující požadavky na pozemky a stavby;
 • polohopisné a výškopisné zaměření pozemku a staveb nacházejících se na něm;
 • zaměření stávající inženýrské infrastruktury a potvrzení jejich správců;
 • možnost napojení na inženýrskou infrastrukturu;
 • možnost napojení na dopravní infrastrukturu;
Pro zpracování projektové dokumentace jsou nutné průzkumy:
 • geologický průzkum – pro stavby rodinných domů zpravidla vyplývá 1. geologická kategorie, která umožňuje využít geologický průzkum ze sousedních pozemků;
 • je-li v blízkosti svah, který by mohl ohrozit v budoucnu svou stabilitou pozemek a stavbu na něm – geologický průzkum ohrožujícího pozemku;
 • hydrogeologický zjišťující stav úrovně a kolísání hladiny spodní vody a její agresivitu;
 • radonový průzkum, případně výskyt jiných výronových plynů;
 • archeologický průzkum v místě s rizikem archeologického naleziště, které zajišťuje během výstavby archeologický ústav při zemních pracích. Financování tohoto průzkum u občanů hradí stát;
 • průzkum bludných proudů v případě jejich rizika.
Podklady pro zpracování dokumentace pro změnu stávající stavby nebo její odstranění:
 • pasportizace stavby;
 • zaměření stavby;
 • stavebně historický průzkum;
 • stavebně technický průzkum, včetně hodnocení nosné konstrukce;
 • biologický a mikrobiologický průzkum;
 • průzkum z hlediska výskytu azbestu;
 • průzkum a laboratorní výsledky z případného nebezpečí kontaminace nebezpečnými látkami;
 • průzkum výskytu vlhkosti ve stavbě a její příčiny;
 • průzkum degradace stavebních materiálů;
 • dendrologický průzkum

Zdroj: https://www.firmamagnet.cz/

 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře