Digitalizace vzdělávání a kybernetické bezpečnosti

V návaznosti na přesun školní výuky do distanční formy v online prostředí vyvstává řada otázek souvisejících s kyberbezpečností ve vzdělávání.  

Jak bezpečně vyučovat na dálku, jak efektivně eliminovat rizika při používání digitálních technologií, kam směřovat pozornost a obezřetnost rodičů i dětí při každodenním virtuálním školním i mimoškolním setkávání? Na dané téma v uplynulých dnech diskutovali odborníci v panelové diskuzi, kterou připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost. 

Téma kybernetické bezpečnosti se stalo ve vztahu k dětské populaci zcela zásadním. Do nové formy distančního online vzdělávání byli aktuálním celospolečenským děním rychle začleněni učitelé, děti i rodiče. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy proto zásadním způsobem výuku informatiky posílilo i v rámcovém vzdělávacím programu. „Ve spolupráci s Národním úřadem kybernetické a informační bezpečnosti apelujeme na bezpečné digitální dovednosti a kompetence nejen při sdílení a vyhodnocování informací, ale i při samostatné online výuce, při správě přihlašovacích údajů žáků, při zabezpečování a sjednocování komunikačních platforem,“ dodává Mgr. Jaroslav FALTÝN, ředitel odboru základního vzdělávání a mládeže MŠMT.

Nosná myšlenka kybernetické bezpečnosti byla proto diskutována ve dvou blocích panelové diskuze. První blok se věnoval online výuce a bezpečnosti se zaměřením na pedagogy a ředitele škol , kterým byla nabídnuta doporučení na vzdělávací i preventivní aktivity ve vztahu ke kybernetické bezpečnosti i osvětleny pojmy jako kyberzlobení, kyberšikana či internetoví trollové.  Ve druhém bloku se pozornost věnovala spolupráci rodičů a škol při ochraně dětí v online světě„V online prostředí nám hrozí značná kybernetická rizika, která můžeme snižovat vzděláváním a prevencí. I díky této odborné panelové diskusi přispíváme k ochraně nejzranitelnější skupiny obyvatel, jakou jsou právě děti. “, doplňuje Mgr. Luboš Fendrych, ředitel odboru vzdělávání, výzkumu a projektů NÚKIB.

Z důvodu potřebnosti dlouhodobého a efektivního zacílení na oblast online bezpečnosti právě NÚKIB spolu s ministerstvy vnitra i školství plánuje vzdělávací i osvětové akce na celý tento rok. „Začátkem března NÚKIB ve spolupráci s MŠMT také otevřel veřejnosti aktualizovaný kurz Bezpečně v kyber!, na který i tématicky navazuje tato panelová diskuze věnující se tématům kybernetické bezpečnosti“, uvádí spoluautorka online kurzu i organizátorka panelových diskuzí NÚKIB Mgr. et Mgr. Lucie Kosová.

Kamil Kopecký z Univerzity Palackého v Olomouci, vedoucí projektu E-Bezpečí, upozornil v rámci diskuze na řadu rizik, která jsou s výukou v online prostředí spojena. Zároveň objasnil, že velká část incidentů, které jeho tým v průběhu pandemie řešil, vycházela z izolace a frustrace dětí uzavřených v domácím prostředí a ztráty přímých kontaktů s vrstevníky – spolužáky, kamarády. Upozornil na důležitost citlivého přístupu rodičů a vzdělavatelů k dětem v této mimořádné situaci, zároveň pak připomenul důležitost preventivních aktivit spojených s rizikovým chováním na internetu. Projekt E-Bezpečí má v této oblasti připraveno mnoho kurzů právě v online podobě, ať už jde online videokurz E-Bezpečí pro rodiče či samostatné webináře pro žáky či pedagogy. Novinkou v této oblasti je právě vznikající online hra pro žáky s názvem Internet Highway.

Vedoucí oddělení prevence plk. Mgr. Zuzana Pidrmanová k tématu i formátu panelové diskuze dodává: „Přestože se trendům v bezpečnosti digitálního prostředí věnuje celá řada subjektů, je velmi žádoucí mezioborové potkávání a výměna informací jako tomu bylo v rámci zmiňované panelové diskuze. Policie České republiky věnuje online bezpečí samostatný pilíř jednotného konceptu prevence nazvaný „Tvoje cesta onlinem“, který se v podstatné části věnuje právě žákům základních škol, jejich rodičům či pedagogům.  Aktuální poznatky ze školského prostředí jsou proto pro nás jednoznačným přínosem a věřím, že to stejně vnímají také ostatní účastníci.“

Zdroj: Policie ČR

, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře