Česká obchodní inspekce kontrolovala textilní výrobky
Česká obchodní inspekce vyhodnotila kontroly textilních výrobků. V průběhu roku 2022 a 2023 provedla 858 kontrol a porušení právních předpisů zjistila u poloviny z nich. Výsledky kontrol potvrdily, že nedostatky se zpravidla objevují v nesprávném značení textilních výrobků, ale i v dalších záležitostech spojených s prodejem textilních výrobků, které upravuje například zákon o ochraně spotřebitele.

Česká obchodní inspekce v období od 3. října 2022 do 3. března 2023 provedla 858 kontrol, při nichž ověřovala dodržování povinností vyplývajících hospodářským subjektům ze zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, respektive z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011 o názvech textilních vláken a souvisejícím označování materiálového složení textilních výrobků a dalších právních předpisů upravujících prodej textilních výrobků. Nedostatky zjistila celkem ve 430 případech (50,1 %).

V rámci kontrolní akce bylo na tuzemském trhu odebráno 14 vzorků textilních výrobků pro účely laboratorního testování. Každý vzorek byl odebrán u jiného hospodářského subjektu a následně byly vzorky odeslány do akreditované zkušební laboratoře. Ta provedla zkoušky, které ověřily správnost značení testovaných vzorků textilních výrobků z hlediska údajů o materiálovém složení. Z celkového počtu 14 testovaných vzorků textilních výrobků vyhověly pouze 4 vzorky.

Další zjištěné nedostatky se týkaly:

  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011 o názvech textilních vláken a souvisejícím označování materiálového složení textilních výrobků – 146 případů
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/425 o osobních ochranných prostředcích – 4 případy
  • zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele – 420 případů
  • právní předpisy v dozorové pravomoci České obchodní inspekce – 152 případů, například:

– 39 případů porušení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (nejvíce § 13 odst. 9, který upravuje podmínky při uvádění stanovených výrobků na trh)
– 15 případů porušení zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností (nejčastěji § 73, který ukládá poslednímu prodejci povinnost uvést při prodeji nového elektrického zařízení odděleně od jeho ceny náklady na zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění odpadního elektrozařízení)
– 15 případů porušení zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh (nejčastěji § 9, stanovující povinnosti distributora před dodáním výrobků na trh)
– 8 případů porušení zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (§ 10 odst. 2, když kontrolovaná osoba nesplnila uložené povinnosti)
– 8 případů porušení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
– 8 případů porušení zákona č. 477/2001 Sb., o obalech (§ 3 odst. 3, kdy prodávající nesplnil povinnost poskytnout spotřebiteli v místě prodeje výrobků plastovou odnosnou tašku minimálně za náhradu nákladů, které odpovídají nákladům na její pořízení, mimo velmi lehkou plastovou odnosnou tašku)

Česká obchodní inspekce, vzhledem k výsledkům kontrolní akce, kdy u odebraných vzorků textilií bylo zjištěno více než 70 % pochybení (nepravdivé informace o výrobu týkající se materiálového složení a podílu použitých textilních vláken), bude kontrolní akci zaměřenou na značení textilních výrobků opakovat.

Uložená opatření:

Česká obchodní inspekce pravomocně uložila v tomto období 299 pokut v celkové výši 1 647 000 Kč

Zdroj: Státní správa

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře