Obce v okrese Chomutov bezúplatně získaly od ÚZSVM další čtyři pozemky.

Obce v okrese Chomutov bezúplatně získaly od ÚZSVM další čtyři pozemky. Pracoviště ÚZSVM v Chomutově bezúplatně převedlo obcím Březno, Málkov a Veliká Ves majetek v celkové hodnotě 113 946 Kč

Tři z převedených pozemků byly před převodem zapsány v katastru nemovitostí na neznámého vlastníka. Chomutovské pracoviště ÚZSVM tak muselo nejdříve provést časově náročné majetkoprávní šetření za účelem zjištění skutečného vlastníka pozemků. Pro získání nabývacích dokladů, které dokládají dřívější vlastníky pozemků, oslovil mnoho úřadů, např. Katastrální pracoviště Chomutov, Státní oblastní archiv v Litoměřicích, Ministerstvo zemědělství, Národní archiv v Praze, Správu železnic nebo České dráhy. Po vyhodnocení všech listin pak zjistil skutečného vlastníka nemovitostí a mohl pozemky přepsat.

Smlouvou o bezúplatném převodu byl obci Březno převeden pozemek o výměře 285 m2 ležící v katastrálním území Březno u Chomutova. Jedná se o pozemní komunikaci s asfaltovým povrchem a pomocným silničním pozemkem. Komunikace je zapsaná v pasportu místních komunikací obce. Při lustraci nabývacích titulů bylo zjištěno, že se současný pozemek skládá z částí původních pozemkových parcel, z nichž jedna byla vedena v pozemkové knize jako veřejný statek a u druhé byla jako poslední vlastník vedena Československá republika – Státní správa železniční. Dle sdělení státních organizací České dráhy a Správa železnic nemají současný pozemek v evidenci, jedná se tak o dohledaný státní majetek, s nímž podle zákona o majetku státu nehospodaří žádná organizační složka státu, příslušný je tak ÚZSVM.

Obec Málkov nově má dva pozemky o celkové výměře 336 m2, oba leží v katastrálním území Vysoká u Chomutova. Menší z nich (34 m2) je zatravněný a je vklíněný do pozemků ve vlastnictví obce, které slouží jako veřejná plocha. Obec o pozemek pečuje na vlastní náklady a do vlastnictví ho získala z důvodu veřejného zájmu bez omezujících podmínek. Z dokladů získaných v rámci majetkoprávního šeření pak vyplynulo, že původní pozemková parcela, ze které dnešní pozemek vznikl, byla evidována v konfiskační vyhlášce, dále již nebyly dohledány žádné listiny, které by prokazovaly další přidělení nebo převedení pozemku z vlastnictví Československého státu jinému nabyvateli. Jedná se tak o majetek ve vlastnictví státu, se kterým je příslušný hospodařit ÚZSVM.

Druhý, větší pozemek o výměře 302 m2, je v katastru nemovitostí evidovaný jako zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště. Ve skutečnosti se jedná o veřejnou nezpevněnou cestu se zelení navazující na pozemky ve vlastnictví obce. Obec o tento pozemek pečuje na svoje náklady a do vlastnictví ho získala z důvodu veřejného zájmu a hospodárnosti s omezujícími podmínkami po dobu trvání 5 let. V případě tohoto pozemku pak nabývací listiny ukázaly, že současný pozemek vznikl z původní pozemkové parcely vedené jako konfiskovaný zemědělský příděl, který byl poté předán Místnímu národnímu výboru Vysoká pro budoucí JZD s tím, že nemovitost zůstává ve vlastnictví Československého státu – Národního pozemkového fondu. Tento příděl byl později odevzdán novému nabyvateli Československým státním statkům n.p. Chomutov, který byl zrušen. Opět se tak jedná o dohledaný státní majetek.

Poslední pozemek chomutovský ÚZSVM bezúplatně převedl do vlastnictví obce Veliká Ves. Pozemek o výměře 164 m2 leží v katastrálním území Veliká Ves a nachází se na něm nezpevněná přístupová cesta a zeleň. Pozemek navazuje na obecní pozemky, které slouží jako přístup na místní dětské hřiště a také jako vjezd do hasičské zbrojnice. Obec o pozemek pečuje na svoje náklady a získala ho z důvodu veřejného zájmu a hospodárnosti bez omezujících podmínek. ÚZSVM ho získal do příslušnosti hospodařit na základě souhlasného prohlášení podepsaného se Státním pozemkovým úřadem.

Zdroj a foto: ÚZSVM

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře