Regionální volby budou vždy v pevném říjnovém termínu

V pátek 8. října a v sobotu 9. října 2021 se v České republice uskuteční volby do Poslanecké sněmovny. Voliči v nich rozhodnou o novém složení dvousetčlenné dolní komory Parlamentu ČR. V pátek se volební místnosti otevřou ve 14 hodin a uzavřou ve 22 hodin, v sobotu je pak možné odvolit od 8 do 14 hodin.

Hlasovací lístky obdrží oprávnění voliči nejpozději tři dny před začátkem voleb, tedy do 5. října, do svých poštovních schránek, případně si je mohou vyzvednout přímo ve volební místnosti. Součástí kompletu, kdy má každá z politických stran, hnutí či koalic kandidujících v daném volebním kraji vlastní hlasovací lístek označený vylosovaným číslem platným celostátně a názvem volebního subjektu, je i informační leták s podrobnostmi o volební proceduře.

Voličem je každý občan České republiky, který nejpozději 9. října 2021 dovrší věku 18 let a jemuž nebyl soudně omezen výkon volebního práva v rámci řízení o omezení svéprávnosti. Volit mohou na základě speciálního zákona i osoby, kterým byla nařízena izolace či karanténa, a to buď na vyhrazených drive-in volebních místech, v uzavřeném pobytovém zařízení sociálních služeb, které bylo rozhodnutím krajské hygienické stanice uzavřeno, nebo do přenosné volební schránky přivezené speciální volební komisí, kterou je možné si do čtvrtka 7. října objednat na místně příslušném krajském úřadě. Termín voleb pro osoby v karanténě formou drive-in je 6. října, v pobytových zařízeních 7. a 8. října. Do zvláštní přenosné schránky je možné hlasovat 8. a 9. října 2021.

Ve volební místnosti je volič povinen prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky, a to platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Od okrskové volební komise poté obdrží prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem, případně na vyžádání i sadu hlasovacích lístků. Výkon volebního práva je možný pouze osobně, volit v zastoupení není ze zákona přípustné.

S úřední obálkou a hlasovacími lístky se volič odebere za plentu do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, kde vloží jím vybraný jeden hlasovací lístek do obálky. Zároveň může využít svého práva udělit až čtyři preferenční hlasy vybraným kandidátům, a to zakroužkováním pořadového čísla před jejich jménem. Poté před zraky okrskové volební komise vhodí obálku do volební schránky. Pokud volič ze zdravotních důvodů není schopen volební úkon sám zvládnout, může mu v prostoru pro úpravu hlasovacích lístků i s vhazováním do volební schránky pomoci jiný volič. Nesmí jím však být člen okrskové volební komise.

Voliči mohou své volební právo uplatnit i jinde než v místě bydliště, musí si ale včas pořídit voličský průkaz. Na tento voličský průkaz pak mohou hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí. O voličský průkaz je možné zažádat u obecního úřadu (magistrátu, městského úřadu, úřadu městyse, úřadu městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města, úřadu městské části hlavního města Prahy) v místě trvalého pobytu voliče až do 1. října, pokud je žádost podávána písemně či elektronicky, případně do 6. října do 16 hodin, pokud se volič dostaví na úřad osobně (podrobnosti o podmínkách získání voličského průkazu, informace, jak postupovat při hlasování v zahraničí).

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR probíhají na území České republiky rozděleném do 14 volebních krajů, přičemž volební subjekty sestavují pro každý volební kraj samostatnou kandidátní listinu. V zahraničí je možné hlasovat na zastupitelských a konzulárních úřadech České republiky, přičemž Státní volební komise losem určila, že tyto hlasy budou započteny do výsledků hlasování v Ústeckém kraji. Voliči v zahraničí si tedy budou vybírat mezi kandidáty z Ústeckého kraje.

Zdroj: Státní správa

 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře