Domácí péči čeká od nového roku řada novinek

Ministerstvo zdravotnictví systematicky rozvíjí oblast domácí péče. V posledních letech byly tomuto dlouhodobě podfinancovanému segmentu navýšeny úhrady a začaly se koncepčně řešit jeho dlouhodobé problémy.

Domácí péči se věnuje pracovní skupina, která připravuje návrhy systémových změn. Vznikla zcela nová koncepce domácí péče, včetně akčních plánů. Představujeme vám novinky spojené s novou legislativou a úhradovou vyhláškou, které vejdou v účinnost od nového roku.

„Málokdo si už dnes pamatuje, že domácí péče byla před rokem 2018 popelkou. Úhrady se navyšovaly zejména nemocnicím a problémy domácí péče byly přehlíženy. My jsme tuto nespravedlnost narovnali a začali jsme se této oblasti systematicky věnovat. Dnes domácí péči rostou úhrady a řeší se její problémy jako nikdy dřív. Fakt, že se nyní tento segment významně rozvíjí, potvrzuje i řada velmi důležitých změn, které začínají platit už od ledna. Doufám a věřím, že nový ministr bude v této práci pokračovat,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Novela přináší změnu v indikaci domácí péče tak, aby byla pro pacienty dostupnější.

V současnosti může domácí péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění indikovat pouze ošetřující lékař po hospitalizaci pacienta (bez omezení odbornosti) nebo registrující praktický lékař. Od nového roku bude možné, aby domácí péči indikovali po omezenou dobu (14 dní, v případě paliativní péče až 3 měsíce) rovněž lékaři s dalšími odbornostmi, např. ambulantní specialisté, lékaři poskytovatele poskytující lékařskou pohotovostní službu, lékaři poskytovatele poskytujícího zdravotní služby na urgentním příjmu, a to i v případech, kdy pacient nebyl hospitalizován.

Sestry budou moci přepisovat vybrané zdravotnické prostředky. Všeobecným nebo dětským sestrám se specializovanou působností nebo zvláštní odbornou způsobilostí novela umožní, aby předepisovaly zdravotnické prostředky tehdy, pokud v rámci indikace domácí péče ošetřující lékař uvede, které skupiny zdravotnických prostředků bude sestra konkrétnímu pacientovi předepisovat samostatně, přičemž se tato delegace uplatní jen po dobu, na kterou je poskytování péče doporučeno. Jedná se např. o krycí a obvazový materiál, zdravotnické prostředky pro inkontinentní pacienty a pro pacienty se stomií a zdravotnické prostředky pro kompresivní terapii.

Od 1. ledna 2022 nabude účinnosti novela zákona o silničním provozu a zákon o pozemních komunikacích, která přináší zvýšení dostupnosti potřebné domácí zdravotní péče pro pacienty v domácím prostředí, neboť dojde k rozšíření výjimky ze zákazu stání, která v současně době platí pro lékaře konající návštěvní službu, též na řidiče vozidla poskytovatele domácí zdravotní péče.

Pro rok 2022 byla v segmentu domácí péče uzavřena dohoda v rámci dohodovacího řízení, která zachovává základní úhradové mechanismy z roku 2021 a pouze parametricky upravuje hodnoty bodu a růstové a bonifikační koeficienty. Referenčním obdobím zůstává stále rok 2019, jelikož rok 2020 byl významně ovlivněn pandemií covid-19.

Aby byla podpořena možnost péče o pacienty v terminálním stavu v domácí péči, je i pro rok 2022 stále ponecháno zohlednění úhrady za péči o pacienty v terminálním stavu u odbornosti 925 podle seznamu výkonů nad rámec maximální úhrady. Stejně tak výkony přepravy v návštěvní službě se nezapočítávají do limitace maximální úhrady.

Celková výše úhrady u odbornosti 925 bude navýšena, stejně jako v ostatních segmentech, částečně plošně a částečně ve vazbě na splnění kvalitativních kritérií. Při plnění kvalitativních kritérií nedochází pouze ke zvýšení hodnoty bodu, ale i celkové výše úhrady v případě, že podíl pojištěnců s vykázanými výkony v době mezi 22 a 6 hodinou a v den pracovního klidu nebo pracovního volna je alespoň 25 %, dále v případě, že podíl vybraných materiálových výkonů je alespoň 35 % a dále v případě, že podíl počtu ošetřených s vybranými diagnózami překročí 25 %. Při splnění všech kvalitativních kritérií může být celková výše úhrady navýšena až o 21 %.

Nad rámec dohody uzavřené v segmentu domácí péče v dohodovacím řízení došlo k dodatečnému navýšení hodnot bodu a maximální výše úhrad analogicky s navýšením úhrad v segmentu akutní lůžkové péče. Dodatečný růst v segmentu domácí péče vyvolaný růstem tarifních platů v akutní lůžkové péči činí 4,44 %.

Zároveň došlo pro rok 2022 ke změnám v Seznamu zdravotních výkonů, kde jednak dochází k dalšímu navýšení mzdových indexů zdravotnických pracovníků o 10 % (což již v dohodě z dohodovacího řízení bylo zohledněno skrze nižší hodnotu bodu) a dále dochází ve veřejném zájmu k navýšení bodového ohodnocení dopravního výkonu domácí péče z 14,66 bodů/km na 16,49 bodů za km, tj. o téměř 13 %.

Celkový meziroční růst segmentu po započtení růstu z dohodovacího řízení, růstu plynoucího z růstu platů a růstu dopravního výkonu se odhaduje minimálně na 9 %.

Závěrem je namístě zmínit, že se v současné době připravuje novela vyhlášky o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, která by měla mimo jiné posílit samostatnost a odpovědnost sester při poskytování zdravotní péče ve vlastním sociálním prostředí. Účinnost novely vyhlášky se předpokládá od 1. července 2022.

Zdroj: Státní správa

, ,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře