Novela nového stavebního zákona byla schválena, Územní rozvoj, Nový stavební zákon přináší efektivnější vyřizování stavebního povolení pro občany i úřady

Poslanci schválili přijetí nového stavebního zákona, který přináší řadu novinek. Pro stavebníky zákon přinese rychlejší a pohodlnější vyřizování stavebního povolení.

Úřadům díky digitalizaci a zjednodušení institucionálního modelu stavebních úřadů ubude agendy, budou však nově vázány přísnými lhůtami na vyřízení žádostí. Nové soustavě bude z Ostravy velet Nejvyšší stavební úřad, ochranáři a památkáři budou spolurozhodovat i nadále.

Nový stavební zákon zavádí lhůty tam, kde dnes chybí a především obsahuje mechanismy pro jejich dodržování, aby stavebník na vyřízení žádosti již nečekal dlouhé měsíce i roky. Dotčené orgány budou muset dodržovat 30denní lhůtu, kterou lze v určitých případech prodloužit o dalších 30 dní. Pokud lhůtu na vydání vyjádření, koordinovaného vyjádření a závazného stanoviska nedodrží, bude se mít za to, že souhlasí a nemají žádné připomínky. Tento mechanismus známý jako fikce souhlasu obsahuje i pojistku a lze jej určitých podmínek zvrátit, existuje i výjimka v zájmu ochrany životního prostředí.

Už žádný ping pong mezi úřady. Občan se už nebude muset bát, že se proti rozhodnutí stavebního úřadu někdo odvolá a úřady si jeho případ mezi sebou budou přehazovat jako horký brambor. Zákon zavádí apelační princip, který stanoví, že odvolací orgán bude muset ve věci rozhodnout.

Nový institucionální model bude přehlednější

Současný institucionální model stavebních úřadů je nepřehledný a komplikovaný, jelikož kromě obecných existuje i řada speciálních stavebních úřadů pro různé druhy staveb, jako jsou speciální, vojenské, drážní či vodoprávní.

Nová státní stavební soustava přenáší stavební úřady přímo pod stát
 a vytváří zcela novou dvoučlánkovou strukturu v čele s Nejvyšším stavebním úřadem (v současnosti se počítá se sídlem v Ostravě) a se Specializovaným a odvolacím stavebním úřadem se sídlem v Praze, který bude zároveň řešit zákonem vyhrazené stavby, jako jsou například dálnice či letiště. Základním stupněm stavební soustavy se stanou krajské stavební úřady sídlící v krajských městech s územními pracovišti v obcích. 

V první řadě ministerstvo vyvine veškeré úsilí, aby všichni úředníci vykonávali svou činnost ve stejných budovách, kde v současné době pracují. Pokud nebude uzavřena dohoda mezi státem a územně samosprávnými celky, teprve poté se bude jednat o jiných vhodných prostorech formou pronájmu.

Ochranáři i památkáři si udrží vliv

V zájmu ochrany přírody i památek do nové stavební soustavy nebudou zcela integrovány některé dotčené orgány, jako Agentura ochrany přírody a krajiny v otázkách zvláště chráněných území, nově se však bude vyjadřovat jen jedním dokumentem a ne několika, jak bylo běžné doposud. Orgány památkové péče budou integrovány částečně, a to v ochranných pásmech nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny. Ostatní procesy týkající se památek zůstanou nadále v kompetenci orgánů státní památkové péče. Do Nejvyššího stavebního úřadu nebude integrován Hasičský záchranný sbor. Žádný z těchto orgánů se však nevyhne přísnému dodržování lhůt, a i pro ně bude platit fikce souhlasu.

Lepší služby od úředníků

V současnosti stavební úřady zaměstnávají přibližně 7000 úředníků. Díky zjednodušení stavební agendy a její digitalizaci by práci mělo být schopno vykonávat pouze 4 až 5 tisíc zaměstnanců. Úředníci vstoupí do služebního poměru a budou navíc jednotně metodicky vedeni. Tím se zamezí chybným úředním postupům, a tudíž dojde k urychlení procesu žádosti.

Občan dostane profesionální a rychlou službu od úředníka, který bude zastupitelný, takže už se nestane, že by našel na dveřích ceduli: Pro nemoc zavřeno
. Dnes je totiž 16 procent stavebních úřadů jednohlavých. Nová státní stavební správa umožní sdílení úředníků na úrovni krajů, což přispěje k dodržování lhůt. Díky digitalizaci nebudou muset úředníci cestovat, naopak ze svého úřadu budou schopni řešit žádosti na dálku. Úředníci navíc již nebudou ovlivňováni politickým vedením obcí, jak je tomu dnes. Budou rozhodovat nezávisle a bez strachu o svou kariéru nebo odměny, a občan se již nebude muset bát hádek se starostou.

Občan i investor získají povolení snadno a rychle

Dnes stavebník obvykle potřebuje územní rozhodnutí a stavební povolení, nezřídka i vyjádření vlastníků dopravní a technické infrastruktury a závazná stanoviska a vyjádření dotčených orgánů.

S novým stavebním zákonem bude potřebovat pouze jedno povolení jediného stavebního úřadu, které bude možno při splnění stanovených podmínek vydat v rámci zcela nového institutu tzv. zrychleného řízení.
 V rámci tohoto procesu může stavební úřad vyřídit téměř všechny dokumenty, které si dnes zajišťuje stavebník sám. Vše se podstatně ulehčí pro jakéhokoliv stavebníka – ať pro už pro občana s plány na rodinný dům, nebo velkého investora, který se kvůli stavbám dálnic, železnic, leteckých drah, jaderných elektráren a dalších významných staveb bude moci obrátit na specializovaný stavební úřad.

Místo štosu dokumentů elektronická žádost

Všechny úkony mezi stavebníkem, stavebním úřadem, dotčenými orgány a vlastníky veřejné dopravní nebo technické infrastruktury budou probíhat elektronicky. Základním komunikačním prostředkem bude Integrační platforma stavebního řízení a Portál stavebníka. Místo papírové žádosti s desítkami příloh, potvrzení a razítek nově stavebník podá žádost elektronickou, kterou do systému nahraje včetně projektové dokumentace.

Zdroj: Státní správa

 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře