povinne pojisteni vozidla

Účelem povinného ručení je pojistná ochrana majetku a zdraví třetích osob. V případě dopravní nehody je újma na zdraví i majetku poškozeného hrazena z povinného ručení viníka. Vzhledem k tomu, že jsou podmínky tohoto pojištění upraveny zákonem a do jisté míry i samotnými pojišťovnami, nemusí být zcela jasné, na co všechno má vlastně poškozený nárok.

Jaké škody kryje povinné ručení a jak o odškodnění požádat?

Povinné ručení neboli zákonné pojištění vozidel musí být sjednané pro každé vozidlo, které je provozováno či ponecháno na pozemní komunikaci. Z povinného ručení jsou hrazeny škody na majetku a zdraví třetích osob, které byly způsobeny provozem pojištěného vozidla. Může se jednat například o poškození cizího automobilu, svodidel, domu apod. V případě újmy na zdraví pojišťovna viníka proplácí výlohy související s provedením nutné léčby.

Zákonné pojištění vozidel je nabízeno v různých variantách, které se vzájemně liší rozsahem služeb, výší pojistných limitů a množstvím krytých rizik. Pojišťovny nabídku služeb pravidelně rozšiřují a k povinnému ručení nabízejí řadu volitelných připojištění, například úrazové pojištění, pojištění skel nebo pojištění proti odcizení.

Vybraná varianta se společně s parametry vozidla a parametry osoby pojistníka promítá do výše pojistného u povinného ručení – cena závisí  například na výkonu motoru, značce vozidla, typu vozidla, na věku a místě bydliště pojistníka. Vliv na cenu povinného ručení má také délka bezeškodního průběhu.

Nejvýhodnější nabídky povinné ručení je možné přes internet vyhledat přes online srovnávač pojistek. Jedná se o portál, který pracuje s konkrétními údaji o vozidle a pojistníkovi a dokáže tak vyhledat produkt na míru konkrétnímu automobilu a je možné vyhodnotit nejlepší ceny.

Na co má v případě nehody nárok poškozený?

Dopravní nehoda je vždy nepříjemnou záležitostí, a to i v případě, že se obejde bez zranění. Pokud k ní dojde, je nejprve nutné se ujistit, že nenastala újma na zdraví. Poté je již namístě určit, kdo dopravní nehodu způsobil, a informaci o tom, kdo je viník a kdo poškozený, vyplnit do formuláře s názvem Evropský záznam o dopravní nehodě.

Pokud se účastníci neshodou, je třeba zavolat policii, která viníka určí. Povinnost volat policii se pak vztahuje na situace, kdy na jednom z automobilů či majetku jimi přepravovaném vznikla hmotná škoda, jež odhadem převyšuje 100 tisíc korun.

Další kroky závisí na míře poškození vozidla. V případě nepojízdnosti je nutné kontaktovat asistenční službu své pojišťovny. Na tu se lze ostatně obrátit i tehdy, když si řidič není jistý dalším postupem. Poškozený má nárok na úhradu asistenční služby ze zákonného pojištění vozidla viníka.

Majetková škoda

Dále poškozenému vzniká nárok na úhradu škod vzniklých na vozidle i dalších věcech, například mobilním telefonu nebo oblečení. V případě totální škody má pak nárok na úhradu tzv. obvyklé ceny vozidla (tj. cena, za kterou lze vozidlo pořídit k danému dni).

● škoda na vozidle – odtah, poskytnutí náhradního vozidla, úhrada opravy, náhrada za totální škodu
● věcná škoda – úhrada věcí zničených při nehodě (oblečení, telefon apod.)

Ze zákona má zkrátka poškozený právo požadovat náhradu veškerých škod na majetku, k nimž došlo v důsledku dopravní nehody. Škody jsou hrazeny z povinného ručení viníka.

Újma na zdraví a další nemajetková újma

Jestliže v souvislosti s dopravní nehodou došlo k újmě na zdraví, má poškozený nárok na bolestné, úhradu léčebných výloh, náhradu ušlého zisku, odškodnění za psychickou újmu a rovněž náhradu tzv. další nemajetkové újmy, která je spojena se zásahem do zdraví.

Definice další nemajetkové újmy není jednoznačná. Jedná se o situaci, kdy se v důsledku zásahu do zdraví nelze účastnit specifických událostí (např. služební cesty, studijní stáže, dovolené apod.)

● újma na zdraví – bolestné, odškodnění trvalých následků, úhrada nákladů na léčení, ošetřovné, náhrada ušlého zisku, odškodnění za psychickou újmu
● další nemajetková újma – odškodnění za zásah do soukromého života

Kompletní informace týkající se nároku na pojistné plnění z povinného ručení jsou uvedeny v zákoně č. 168/1999 Sb.

Jak požádat o odškodnění?

Součástí žádosti o odškodnění je důkladná dokumentace škod na vozidle i případné újmy na zdraví, například potvrzení o návštěvách lékaře, podstoupených rehabilitacích apod. S touto dokumentací se poškozený obrátí na pojišťovnu viníka, jíž je nutné majetkovou i nemajetkovou újmu specifikovat a doložit.

Je třeba se připravit na to, že vymáhání odškodného může být časově i psychicky náročné. Poškozený může komunikovat přímo s pojišťovnou, u níž má viník sjednané povinné ručení, nebo se obrátit na některou ze specializovaných společností, které se vymáháním škod zabývají. Tyto společnosti díky svým zkušenostem mnohdy vyjednají vyšší odškodnění, než kdyby s pojišťovací institucí jednal sám poškozený.

Zdroj: statnisprava.cz

 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře