Legislativní změny pro města a obce v roce 2022, Byla vyhlášena výzva v programu Podpora rozvoje regionů
Ministerstvo financí přináší stručný přehled legislativních změn platných pro územní samosprávy od 1.1.2022:
  • Novela zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, která zpřesňuje některé definice v oblasti rozpočtu (obce např. často zaměňovaly rozpočet a závazné ukazatele rozpočtu, byť jde o totéž); zároveň se snižuje výše penále za porušení rozpočtové kázně z 1 na 0,4 promile;
  • Novela vyhlášky č. 419/2001 Sb., o předkládání údajů pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu, která přinese určité snížení administrativní zátěže pro obce; obce a dobrovolné svazky obcí (DSO) budou předávat pro účely vypracování návrhu státního závěrečného účtu do centrálního systému účetních informací státu pouze přehled přijatých úvěrů, zápůjček a návratných finančních výpomocí, tedy již nebudou nadále předávat shrnutí vlastního hospodaření a přehled koncesních smluv; krajská města a hl. m. Praha budou namísto zhodnocení vlastního finančního hospodaření (případně hodnotící zprávy) dále předávat vysvětlení významných skutečností;
  • Novela vyhlášky č. 5/2014 Sb., o předkládání údajů pro hodnocení plnění státního rozpočtu, na jejímž základě budou územní samosprávní celky (ÚSC) a DSO předávat v rámci finančního výkazu FIN 2-12 M i údaje o realizovaných výdajích z přijatých transferů a půjčených peněžních prostředků ze státního rozpočtu a státních fondů v členění podle účelových znaků; městské části hl. m. Prahy budou nově ročně předávat finanční výkaz FIN 2-12 M do centrálního systému účetních informací státu;
  • Novela vyhlášky č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, jejíž struktura je oproti stávající vyhlášce mnohem přehlednější, zároveň však došlo k odstranění obsahové náplně v případě druhového a odvětvového třídění;
  • Novela vyhlášky č. 383/2009 Sb., kterou mj. došlo ke snížení administrativní zátěže subjektů předávajících tzv. „pomocný analytický přehled“.

V první polovině roku 2022 bude probíhat připomínkové řízení k novému zákonu o účetnictví (účinnost tohoto zákona se předpokládá v roce 2024 nebo 2025). V pracovní skupině k novému zákonu o účetnictví z pohledu veřejného sektoru jsou zastoupeny obce skrze Svaz měst a obcí ČR a krajské úřady. Již v letošním roce nabyla účinnosti novela zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, která zavedla povinnost žadatelů o dotaci předkládat údaje o skutečném majiteli právnické osoby.

Zdroj: Státní správa

,
 Upozornění
Upozornit na
guest
0 Komentářů
Vložená zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře